ศูนย์บ้านพุกระโดน                                                              ศูนย์รีไซเคิลเทศบาลตำบลไทรย้อย บ้านพุกระโดน
  
     ศูนย์บ้านพุกระโดน เป็นศูนย์ที่ 2 ที่ขยายเครือข่ายมาจาก ศูนย์แรก บ้านผารังหมี ทำการเปิดเมื่อวันที่  20 กรกฏาคม  2553 โดยศูนย์ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านพุกระโดน ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอย่างดี สมาชิกจะเป็นนักเรียนภายในโรงเรียน และประชาชนในหมู่บ้านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น