วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล ของเทศบาลตำบลไทรย้อย
ณ หมู่ที่  3 บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
              
                       ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการเมืองใช้ประโยชน์จากขยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความเข้าใจการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะจากครัวเรือนหรือจากแหล่งกำเนิดอื่น ๆ ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตลอดจนถึงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรร่วมกับท้องถิ่น เพื่อลดปริมาณขยะจากชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ โดยกำหนดให้มีการอบรม และศึกษาดูงานจำนวน  3  รุ่น  ดังนี้
 รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  25-26  เมษายน  2556

 

         รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่   2 - 3  พฤษภาคม  2556
         


 
 

   

  

  


  


 รุ่นที่  3  ระหว่างวันที่  9 -10 พฤษภาคม  2556